204-1.png
204 - Hand Hewn Mantel - 8” x 8” x 96”
1,250.00
205-2.jpg
205 - Hand-Hewn Mantel - 6" x 7.5" x 75"
800.00
sold out
206-1.png
206 - Hand Hewn Mantel - 7” x 8” x 70”
1,000.00
207-1.png
207 - Hand Hewn Mantel - 5 1/2” x 6” x 82”
800.00
208-1.png
208 - Hand Hewn Mantel - 7 1/2” x 8” x 92
1,000.00
209-1.png
209 - Hand Hewn Mantel - 8” x 9” x 95”
1,000.00
211-1.png
211 - Hand Hewn Mantel - 5” x 8” x 68”
1,000.00
212-1.png
212 - Hand Hewn Mantel - 6 1/2” x 7 1/2” x 72”
800.00
sold out
213-2.jpg
213 - Hand Hewn Mantel - 6" x 7" x 108"
1,000.00
214-1.jpg
214 - Hand Hewn Mantel - 7.5" 7.5" x 96"
1,000.00
216-1.png
216 - Hand Hewn Mantel - 8” x 8” x 96”
1,250.00
217-1.png
217 - Hand Hewn Mantel - 8” x 8” x 70”
1,000.00
226-2.jpg
226 - Hand Hewn Mantel - 9.5” x 11” x 71”
1,250.00
227-4.jpg
227 - Hand Hewn Mantel - 11” x 12” x 72”
1,250.00
228-2.jpg
228 - Hand Hewn Mantel - 11” x 11” x 72”
1,250.00
231-2.jpg
231 - Hand Hewn Mantel - 9” x 10” x 118”
1,250.00
245-1.png
245 - Hand Hewn Mantel - 5” x 6.5” x 104”
1,000.00
247-1.png
247 - Rough Sawn Mantel - 3” x 7.5” x 106”
1,000.00
248-2.png
248 - Rough Sawn Mantel - 3” x 7.5” x 96”
1,000.00
249-2.png
249 - Rough Sawn Mantel - 3” x 7.5” x 96”
1,000.00
250-2.png
250 - Rough Sawn Mantel - 3” x 7.5” x 98”
1,000.00
251-2.png
251 - Rough Sawn Mantel - 3” x 7.5” x 102”
1,000.00
252-2.jpg
252 - Rough Sawn Mantel - 5” x 15” x 61”
1,000.00
255-1.jpg
255 - Rough Sawn Mantel - 5” x 15” x 62”
1,000.00
256-1.png
256 - Rough Sawn Mantel - 6” x 7.5” x 92”
800.00
257-2.png
257 - Hand Hewn Mantel - 4” x 7” x 84”
800.00
258-1.png
258 - Hand Hewn Mantel - 6” x 7.5” x 106”
1,000.00
259-1.png
259 - Hand Hewn Mantel - 6” x 6” x 97”
1,000.00
261-1.png
261 - Hand Hewn Mantel - 5.5” x 7.5” x 106”
1,000.00
268-1.png
268 - Rough Sawn Mantel - 6” x 7.5” x 108”
1,000.00
275-1.png
275 - Hand Hewn Mantel - 7.5” x 7.5” x 89”
800.00
287-1.jpg
287 - Hand Hewn Mantel - 5.5” x 5.5” x 86”
800.00
288-4.jpg
288 - Rough Sawn Mantel - 9” x 9” x 58”
1,000.00
295-2.jpg
295 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 72"
800.00
296-2.jpg
296 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 73"
800.00
297-2.jpg
297 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 74"
800.00
298-2.png
298 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 80"
800.00
299-2.png
299 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 87"
800.00
301-2.jpg
301 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 85.5"
800.00
302-2.jpg
302 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 7.5" x 71"
600.00 800.00
sale
303-2.png
303 - Hand Hewn Mantel - 3" x 7.5" x 84"
800.00
306-2.png
306 - Hand Hewn Mantel - 3"' x 7" x 89"
800.00
307-2.png
307 - Hand Hewn Mantel - 2.5" x 8" x 89"
800.00
308-2.png
308 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 84"
800.00
309-2.png
309 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 72"
800.00
310-2.jpg
310 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 72"
800.00
312-2.jpg
312 - Rough Sawn Mantel - 3.5" x 6" x 72"
800.00
313-2.jpg
313 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 84"
800.00
314-2.jpg
314 - Rough Sawn Mantel - 4" x 5.5" x 78"
800.00
315-2.png
315 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 96"
800.00 1,000.00
sale
316-2.jpg
316 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 78"
800.00
317-2.jpg
317 - Rough Sawn Mantel - 3.5" x 5.5" x 71"
800.00 1,000.00
sale
318-2.jpg
318 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 79"
800.00
319-2.jpg
319 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 72"
800.00
320-2.jpg
320 - Rough Sawn Mantel - 4" x 6" x 76"
800.00
321-2.jpg
321 - Rough Sawn Mantel - 3.5" x 6" x 72"
800.00
350-2.jpg
350 - Hand Hewn Mantel - 4" x 8" x 74"   
600.00 800.00
sale
351-4.jpg
351 - Hand Hewn Mantel - 4" x 8" x 79"
600.00 800.00
sale
352-2.jpg
352 - Hand Hewn Mantel - 4" x 8" x 79"
600.00 800.00
sale
375-1.jpg
375 - Hand Hewn Mantel - 5.5" x 5.5" x 81"
800.00
393-4.png
393 - Hand Hewn Mantel - 4" x 6.5" x 78"
800.00
379-2.jpg
379 - Hand Hewn Mantel - 3" x 7" x 122"
1,250.00
479-1.jpg
479 – Hand Hewn Mantel – 7" x 7" x 108"
1,000.00
402-2.jpg
402 - Hand Hewn Mantel - 3.5" x 6.5" x 83"
800.00
0970-2.jpg
0970 - Hand Hewn Mantel - 6.5" x 10" x 84"
1,000.00
0971-2.jpg
0971 - Hand Hewn Mantel - 6.5" x 11.5" x 108
1,250.00
sold out
0972-2.jpg
0972 - Hand Hewn Mantel - 7" x 7" x 84.5"
800.00
0973-1.jpg
0973 - Hand Hewn Mantels - 6" x 7" x 87.5"
800.00
0974-2.jpg
0974 - Hand Hewn Mantel - 7" x 11.5" x 84"
1,000.00
0975-2.jpg
0975 - Hand Hewn Mantel - 6" x 9" x 96"
1,000.00
0976-1.jpg
0976 - Hand Hewn Mantel - 6" x 6" x 84"
1,000.00
0977-1.jpg
0977 - Hand Hewn Mantel - 7" x 8" x 94"
1,000.00
0978-1.jpg
0978 - Hand Hewn Mantel - 6" x 6.5" x 84.5"
800.00
0979-1.jpg
0979 - Hand Hewn Mantel - 5.5" x 5.5" x 84"
800.00
0980-1.jpg
0980 - Hand Hewn Mantel - 6" x 6" x 84"
800.00
0981-2.jpg
0981 - Hand Hewn Mantel - 5.5" x 8.5" x 81.5"
1,000.00
0982-1.jpg
0982 - Hand Hewn Mantel - 7" x 8" x 92.5"
1,000.00
0983-2.jpg
0983 - Hand Hewn Mantel - 7" x 13" x 72"
1,000.00
0984-2.jpg
0984 - Hand Hewn Mantel - 6.5" x 9.5" x 83"
1,250.00
0985-2.jpg
0985 - Hand Hewn Mantel - 7" x 13" x 78.5"
1,250.00
0986-1.jpg
0986 - Hand Hewn Mantel - 7" x 10" x 74"
1,250.00
0987-2.jpg
0987 - Hand Hewn Mantel - 5.5" x 7" x 93"
1,000.00
0988-2.jpg
0988 - Hand Hewn Mantel - 5.5" x 7" x 98"
1,000.00
0989-2.jpg
0989 - Hand Hewn Mantel - 7" x 10" x 82"
1,250.00
0990-2.jpg
0990 - Hand Hewn Mantel - 6.5" x 9" x 84.5"
1,000.00
0991-2.jpg
0991 - Hand Hewn Mantel - 7" x 10" 78"
1,250.00
0992-3.jpg
0992 - Hand Hewn Mantel - 7" x 9" x 73.5"
1,000.00
0993-3.jpg
0993 - Hand Hewn Mantel - 7" x 9.5" x 79"
1,000.00
0994-2.jpg
0994 - Hand Hewn Mantel - 7" x 8" x 83.5"
1,000.00
0995-1.jpg
0995 - Hand Hewn Mantel - 6.5" x 9" x 76"
1,000.00
0996-2.jpg
0996 - Hand Hewn Mantel - 7" x 9.5" x 78"
1,000.00
0997-1.jpg
0997 - Hand Hewn Mantel - 6.5 x 7.5 x 80.5"
800.00
0998-2.jpg
0998 - Hand Hewn Mantel - 7" x 11.5" x 59.5"
1,250.00
0999-1.jpg
0999 - Hand Hewn Mantel - 5.5" x 6.5" x 84"
800.00
1000-1.jpg
1000 - Hand Hewn Mantel - 8" x 8" x 74.5"
1,000.00